Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY Inne

Biblia jest jednym z najstarszych zapisów mądrości ludzkości

Sama wiedza o tym, czym jest ewangelia i Biblia, niczego człowiekowi nie daje. To nie są teksty literackie i nie historyczny opis życia ludzi z przeszłości. Biblia jest przewodnikiem do działania, początkiem zmiany życia i światopoglądu, drogą zbawienia nad wieczną śmiercią i ciemnością.

Biblia jest jednym z najstarszych zapisów mądrości ludzkości. Dla chrześcijan ta książka jest objawieniem Pana, świętym pismem i najważniejszym przewodnikiem w życiu. Studiowanie tej książki jest niezbędnym warunkiem rozwoju duchowego zarówno osoby wierzącej, jak i niewierzącej. Obecnie Biblia jest najpopularniejszą książką na świecie, której łączny nakład wynosi ponad 6 milionów egzemplarzy. Oprócz chrześcijan świętość i boską inspirację niektórych tekstów biblijnych uznają wyznawcy wielu innych religii: żydzi, muzułmanie, bahaici.

Struktura Biblii. Stary i Nowy Testament

Biblia, jak wiemy, nie jest jednorodną księgą, lecz zbiorem wielu opowieści. Odzwierciedlają one historię narodu żydowskiego (wybranego przez Boga), posługę Jezusa Chrystusa, nauki moralne i proroctwa dotyczące przyszłości ludzkości. Gdy mówimy o strukturze Biblii, należy wyróżnić dwie główne części: Stary Testament i Nowy Testament.

Stary Testament – wspólne Pismo Święte dla judaizmu i chrześcijaństwa. Księgi Starego Testamentu powstały między XIII a 1000 wiekiem p.n.e. Tekst tych ksiąg dotarł do nas w postaci list w kilku starożytnych językach: aramejskim, hebrajskim, greckim, łacińskim.

Stary Testament

W doktrynie chrześcijańskiej istnieje pojęcie „kanonu”. Pisma, które Kościół uznał za natchnione przez Boga, nazywamy kanonicznymi. W zależności od denominacji za kanoniczne uznaje się różną liczbę tekstów Starego Testamentu. Na przykład prawosławni uznają za kanoniczne 50 pism, katolicy 45, a protestanci 39.

Oprócz kanonu chrześcijańskiego istnieje również kanon żydowski.

Żydzi uznają za kanoniczne Torę (Pięcioksiąg), Nevi’im (Prorocy) i Ketuvim (Pisma). Uważa się, że Mojżesz był pierwszym, który napisał Torę bezpośrednio.Wszystkie trzy księgi tworzą Tanakh – „żydowską Biblię” i są podstawą Starego Testamentu. Ta część świętego listu opowiada o początkach ludzkości, potopie i szerszych dziejach narodu żydowskiego. Opowieść „przenosi” czytelnika do ostatnich dni przed narodzinami Mesjasza – Jezusa Chrystusa.

Wśród teologów od bardzo dawna toczą się dyskusje, czy chrześcijanie muszą przestrzegać Prawa Mojżesza (czyli nakazów Starego Testamentu). Większość teologów nadal jest zdania, że ofiara Jezusa sprawiła, że nie musimy przestrzegać wymogów Pięcioksięgu. Niektórzy uczeni doszli do przeciwnego wniosku. Na przykład Adwentyści Dnia Siódmego przestrzegają szabatu i nie jedzą wieprzowiny. zadbaj o wiarę

Nowy Testament odgrywa znacznie ważniejszą rolę w życiu chrześcijan

Nowy Testament jest drugą częścią Biblii. Składa się z czterech kanonicznych Ewangelii. Pierwsze manuskrypty pochodzą z początku I wieku n.e., najnowsze – z IV wieku.

Oprócz czterech Ewangelii kanonicznych (od Marka, Łukasza, Mateusza, Jana) istnieje szereg apokryfów. Dotyczą one nieznanych wcześniej aspektów życia Chrystusa. Na przykład niektóre z tych ksiąg opisują młodość Jezusa (kanoniczne – tylko dzieciństwo i dojrzałość).

Właściwie Nowy Testament opisuje życie i dzieła Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela. Ewangeliści opisują cuda dokonywane przez Mesjasza, jego przepowiadanie, a także finał – męczeńską śmierć na krzyżu, która zadośćuczyniła za grzechy ludzkości.

Nowy Testament

Oprócz Ewangelii Nowy Testament zawiera księgę Dziejów Apostolskich, Listy i Apokalipsę Jana Teologa (Apokalipsa). Dokumenty te opowiadają o narodzinach i rozwoju Kościoła po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości książka ta jest kroniką historyczną (często wspominane są prawdziwe osoby) i podręcznikiem geografii: opisane są terytoria od Palestyny po Europę Zachodnią. Za jej autora uważa się apostoła Łukasza.

Druga część Dziejów Apostolskich opowiada o pracy misyjnej Pawła i kończy się jego przybyciem do Rzymu. Książka odpowiada również na szereg pytań teoretycznych, takich jak obrzezanie wśród chrześcijan czy przestrzeganie Prawa Mojżeszowego.

Apokalipsa Są to spisane przez Jana wizje, które dał mu Pan. Księga ta opowiada o końcu świata i sądzie ostatecznym – ostatnim punkcie istnienia tego świata. Sam Jezus będzie sądził ludzkość. Sprawiedliwi, zmartwychwstali w ciele, będą mieli wieczne życie niebieskie z Panem, a grzesznicy pójdą w ogień wieczny. Objawienie teologa jest najbardziej tajemniczą częścią Nowego Testamentu. Tekst przepełniony jest okultystyczną symboliką: kobieta ubrana w słońce, liczba 666, jeździec Apokalipsy. Przez pewien czas, właśnie z tego powodu, kościoły obawiały się włączenia tej księgi do kanonu.

Czym jest Ewangelia?

Jak już wiadomo, Ewangelia jest opisem sposobu życia Chrystusa. Dlaczego niektóre Ewangelie stały się kanoniczne, a inne nie? Faktem jest, że te cztery Ewangelie nie mają praktycznie żadnych sprzeczności, a jedynie opisują nieco inne wydarzenia. Jeśli nie kwestionuje się napisania danej księgi przez apostoła, Kościół nie zabrania zapoznania się z apokryfami. Ale taka ewangelia nie może być też moralnym przewodnikiem dla chrześcijanina.

Gospel. Istnieje pogląd, że wszystkie Ewangelie kanoniczne zostały napisane przez uczniów Chrystusa (apostołów). W rzeczywistości tak nie jest: na przykład Marek był uczniem apostoła Pawła i jest jednym z siedemdziesięciu apostołów podobnych do niego. Wielu dysydentów religijnych i teoretyków spiskowych uważa, że kościelni celowo ukrywali przed ludźmi prawdziwe nauki Jezusa Chrystusa.

W odpowiedzi na takie stwierdzenia przedstawiciele tradycyjnych kościołów chrześcijańskich (katolickiego, prawosławnego, niektórych protestanckich) odpowiadają, że trzeba najpierw ustalić, który tekst można uznać za Ewangelię. To właśnie dla ułatwienia duchowych poszukiwań chrześcijanina powstał kanon, który chroni duszę przed herezjami i fałszerstwami.

Więc jaka jest różnica?

Biorąc pod uwagę powyższe, łatwo jest określić, czym jeszcze różni się Stary Testament, Nowy Testament i Ewangelia. Stary Testament opisuje wydarzenia sprzed narodzin Jezusa Chrystusa: stworzenie człowieka, potop, otrzymanie przez Mojżesza Prawa.

Nowy Testament opisuje przyjście Mesjasza i przyszłość ludzkości. Ewangelia jest główną jednostką strukturalną Nowego Testamentu, która bezpośrednio opowiada o drodze życiowej zbawiciela ludzkości – Jezusa Chrystusa. To dzięki ofierze Jezusa chrześcijanie mogą teraz nie przestrzegać praw Starego Testamentu: ten obowiązek został rozwiązany.

Ewangelia Mateusza jest pierwszą księgą Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza należy do Ewangelii kanonicznych. Nowy Testament rozpoczynają cztery Ewangelie, czyli życie Jezusa Chrystusa. Pierwsze trzy Ewangelie są do siebie podobne, dlatego nazywa się je synoptycznymi (od greckiego „synopticos” – widzieć razem).

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz